PSI là gì

  14/12/2018
 
 
 
 
 
1 bar            =            0.1 Mpa (megapascal)
 
1 bar            =            1.02 kgf/cm2
 
1 bar            =            100 kPa (kilopascal)
 
1 bar            =            1000 hPa (hetopascal)
 
1 bar            =            1000 mbar (milibar)
 
1 bar            =            10197.16 kgf/m2
 
1 bar            =            100000 Pa (pascal)
 
 
1 bar            =            0.99 atm (physical atmosphere)
 
1 bar            =            1.02 technical atmosphere
 
 
1 bar            =            0.0145 Ksi (kilopoud lực trên inch vuông)
 
1 bar            =            14.5 Psi (pound lực trên inch vuông)
 
1 bar            =            2088.5 (pound per square foot)
 
 
1 bar            =            10.19 mét nước  (mH2O)
 
1 bar            =            401.5 inc nước (inH2O)
 
1 bar            =            1019.7 cm nước (cmH2O)
 
 
1 bar            =            29.5 inHg (inch of mercury)
 
1 bar            =            75 cmHg (centimetres of mercury)
 
1 bar            =           750 mmHg (milimetres of mercury)
 
1 bar            =            750 Torr 

Bình luận

Các tin khác